1) სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა გამოსცა მეორე ბიულეტენი, რომელშიც შედის ქართული ენის ბგერითი სისტემის ლათინურად ტრანსლიტერაციის, უცხოური ენების, მათ შორის – ჩინური ენის ბგერითი სისტემების ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები:

http://enadep.gov.ge/index.php?m=42&news=159&lang=ka

გთხოვთ, იხილოთ გვერდი 19:

Bulletin_II_2019-2020.pdf (enadep.gov.ge)